BIROUL UNCJR BRUXELLES

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România a deschis pentru prima dată un birou de reprezentare la Bruxelles pe data de 16 februarie 2004. Din 10 octombrie 2005 aceste birou a devenit unul permanent, obiectivul său principal fiind reprezentarea intereselor asociației în fața instituțiilor și actorilor europeni.

Coordonatorul biroului permanent de la Bruxelles, din data de 15 mai 2007 până în prezent este Liliana Mangeac.

Deschiderea acestui birou a fost parte a unei strategii interne pentru relațiile internaționale  prin care UNCJR, în contextul procesului de aderare la UE, își propunea să reprezinte la nivel european interesele autorităților județene, să promoveze imaginea comunităților pe care acestea le reprezentau, să informeze asupra oportunităților de dezvoltare locale, încercând să influențeze actorii europeni să sprijine demersurile lor şi să susțină implicarea regiunilor în luarea deciziilor la nivel european, să faciliteze crearea de relații instituționale cu organisme ce susțin/reprezintă autorități locale, să creeze/dezvolte relații de colaborare şi parteneriat cu asociații similare de autorități locale şi să faciliteze participarea membrilor la proiecte şi programe de cooperare.

Începând din octombrie 2005 şi până la jumătatea anului 2010, echipa UNCJR de la Bruxelles a organizat anual câte trei sau chiar patru perioade de stagii de reprezentare şi formare pentru funcționarii din cadrul consiliilor județene, fiecare consiliu județean având posibilitatea de a trimite câte un delegat pentru o perioadă de maximum trei luni. În anul 2010 din cauza interesului scăzut aceste stagii au luat sfârșit.

Pe perioada stagiilor de pregătire şi formare pentru reprezentanții consiliilor județene, s-a reușit, printre altele, realizarea unor proiecte cu parteneri din regiunea Flandra (Belgia) în cadrul finanțării anuale a Guvernului flamand pentru țările candidate. Consiliile județene Vâlcea, Brașov şi Tulcea au câștigat două proiecte prin această oportunitate (2006), după cum urmează: proiectul C.J. Tulcea „Dezvoltarea potențialului pentru un turism sustenabil în ariile umede: studiul de caz Delta Dunării” şi proiectul C.J. Vâlcea şi C.J. Brașov  „Asistență şi instruire pentru actorii români implicați în procesul de dezvoltare în domeniile planificarea pentru dezvoltarea zonelor industriale – ca premisă obligatorie pentru atragerea investițiilor străine, şi utilizarea eficientă a fondurilor structurale”.

Principalele sarcini ale Biroului European al UNCJR sunt:

    • să asiste membrii delegației naționale la Comitetul Regiunilor;
    • să promoveze valorile și parteneriatele europene ca instrument cheie al integrării;
    • să furnizeze informații relevante membrilor asociației într-un mod direct și rapid;
    • să promoveze, să sprijine și să reprezinte interesele membrilor UNCJR în fața instituțiilor și actorilor UE;
    • să găzduiască delegații membrilor pentru perioade scurte de pregătire practică și teoretică;
    • să contribuie la înțelegerea agendei UE, precum și a diferitelor politici și programe care afectează comunitățile locale și regionale;
    • să dezvolte parteneriate cu diferiți actori europeni: asociații și entități ale administrației locale, ONG-uri, domeniul academic, companii private etc

UNCJR salută inițiativa legislativă adoptată de Guvernul României, privind salarizarea personalului implicat în implementarea proiectelor cu finanțare europeană

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) salută inițiativa legislativă adoptată de Guvernul României, privind salarizarea personalului implicat în implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Considerăm că este un demers firesc pentru...

Activități ale biroului UNCJR Bruxelles

În perioada 2005-2020, Biroul UNCJR-Bruxelles a transmis consiliilor județene şi conducerii executive a UNCJR peste 2.000 de oportunități de finanțare europeană și propuneri de parteneriat în cadrul unor proiecte cu cofinanțare europeană pentru care administrațiile județene şi orice alte autorităţi sau entităţi publice şi private locale au fost eligibile. Peste 270 de solicitări de parteneriat şi contacte pentru diferite proiecte în pregătire sau acțiuni aflate în implementare la nivel județean sau local au fost diseminate în mediul european de către echipa permanentă a Biroului UNCJR – Bruxelles.

În perioada 2005 – 2008, Biroul UNCJR-Bruxelles a cooperat, în baza unor parteneriate, cu: Rețeaua Europeană Transregională pentru Incluziune Socială (RETIS), o organizație a guvernelor regionale şi locale din Europa ce avea drept principal obiectiv dezvoltarea de politici de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale în cadrul Uniunii Europene;

Începând cu anul 2006, Biroul UNCJR-Bruxelles a cooperat, fără să existe un acord semnat, pe diverse paliere (sesiuni de informare şi formare pentru stagiari, organizate ad-hoc sau programate, participarea la diferite evenimente, contacte şi informații pentru consiliile județene interesate să creeze agenții locale pentru eficiență energetică, promovare, etc.) cu FEDARENE – Federația Europeană a Agențiilor şi Regiunilor pentru Energie şi Mediu, prima rețea europeană de organizații regionale și locale care implementează, coordonează și facilitează politici energetice și de mediu. Acest demers a ajutat mai multe asociații din România să devină membre, după cum urmează: Agenția Locală a Energiei Alba, Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului București, Agenția de Management Energetic Maramureș,  Asociația regională pentru energie şi mediu Dunărea de Jos, Agenția pentru Eficiență Energetică şi Energii Regenerabile Prahova.

Biroul UNCJR – Bruxelles a mai cooperat în vederea realizării de schimburi de experiență, seminare, vizite de teren cu: Asociația europeană a aleșilor locali din zonele montane (AEM), Rețeaua europeană pentru acțiuni sociale şi incluziune la nivel local (ELISAN), Biroul BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry), Rețeaua Valonă Leader+ (Belgia) şi compania Tr@ame (consultanță pentru Grupurile de Acțiune Locală; experţii săi aveau deja o experienţă cu România, prin colaborări diverse locale sau naţionale, inclusiv cu Ministerul Agriculturii).

Din anul 2008 şi până în prezent, Biroul UNCJR – Bruxelles a sprijinit asociația belgiană „Partenariat Villages Roumains” (și, ulterior, asociația „Jeunes en Roumanie”) în organizarea taberelor de scouts/pionieri/cercetași belgieni în România, prin identificarea, împreună cu consiliile județene, a comunităților locale rurale care au nevoie de ajutor pentru realizarea de lucrări de șantier (renovare școli/cămine sau săli de clasă), ecologizare sau organizarea de activități destinate copiilor pe perioada vacanței de vară. Din anul 2008 şi până în vara anului 2019, au fost realizate 276 de proiecte de voluntariat la care au participat 4.645 de tineri voluntari belgieni, aceștia deplasându-se pe cheltuiala lor în România pentru a presta gratuit munca solicitată. În anul 2020, niciunul din cele 24 de proiecte pregătite de tinerii voluntari belgieni împreună cu comunele din România şi cu sprijinul Biroului UNCJR – Bruxelles nu a putut fi desfășurat din cauza restricțiilor de deplasare impuse de criza sanitară.

în fiecare an, echipa Biroului UNCJR – Bruxelles participă la „EU Sustainable Energy Week (EUSEW)” (Săptămâna europeană a energiei durabile), cel mai mare eveniment anual dedicat surselor regenerabile de energie și utilizării eficiente a energiei din Europa organizat de Comisia europeană. Participarea are în vedere obţinerea informaţiilor europene relevante pe acest subiect pentru informare şi diseminare.

Anual, echipa UNCJR – Bruxelles participă la „Green Week” – săptămâna europeană a mediului înconjurător, cea mai mare conferință anuală din Europa axată pe politica de mediu şi acţiuni climatice. Participarea are în vedere obţinerea informaţiilor europene relevante pe acest subiect pentru informare şi diseminare.

Echipa UNCJR – Bruxelles a participat de-a lungul timpului, acordând şi sprijin, la diverse evenimente organizate de „Operation Villages Roumains”, „Partenariat Villages Roumains” şi „Actie Dorpen Roemenie – Vlaanderen” (asociații belgiene de cooperare descentralizată cu România). Totodată, a participat şi a acordat sprijin organizării Forumurilor de cooperare descentralizată România-Belgia (de exemplu 2013-Leuven, Belgia, 2015 – Iași, România).