STATUTUL UNIUNII NAŢIONALE A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA

    Anexa la Hotararea nr. 3 din 22 decembrie 2020

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, fără scop lucrativ, constituită conform Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a celorlalte acte normative din domeniu, în vigoare, care reunește pe baza liberului consimțământ, județele/municipiul București din România.

Art. 2 (1) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este persoană juridică înregistrată, cu sediul în municipiul Bucuresti, sector 1,  str. Polonă nr. 2.

Însemnul oficial de identitate al Uniunii este sigla acesteia stabilită prin hotărâre a Adunării Generale şi emblema, astfel:

(2) UNCJR poate să deschidă birouri în ţară şi reprezentanţe în străinătate, în vederea realizării obiectivelor pentru care s-a înfiinţat.

 

Art. 3 Membrii UNCJR sunt reprezentați în cadrul Uniunii de preşedinţii/primarul general în exerciţiu sau de către înlocuitorii desemnaţi ai acestora.

 

Art. 4 Scopul înfiinţării şi funcţionării UNCJR este de a contribui la:

a) creşterea autonomiei locale reale conform cu Carta Europeană a Autonomiei Locale, accelerarea procesului de descentralizare, dezvoltarea dialogului social şi a parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale existente în România;

b) creşterea gradului de implicare şi participare a autorităţilor administraţiei publice locale în procesul decizional şi reprezentarea acestora la nivel naţional;

c) îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor prin creşterea transparenţei şi celerităţii în prestarea acestora;

d) dezvoltarea economico-socială armonioasă, durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale în domeniile de competenţă.

 

Art. 5 (1) În vederea realizării scopului prevăzut la art. 4 din prezentul Statut, UNCJR va acţiona pentru realizarea următoarelor obiective:

a) asigurarea unui dialog coerent şi eficient cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale existente în România, ONG-uri, instituţii publice etc. prin realizarea convergenţei problematicilor privind administraţia publică locală;

b) creşterea capacităţii implementării principiilor şi obiectivelor autonomiei locale reale şi democraţiei locale, prin valorificarea studiilor şi cercetărilor în domeniu, precum şi a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europei;

c) elaborarea unor programe şi proiecte în domeniul administraţiei publice locale în vederea întăririi capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale şi sprijinirii procesului de descentralizare;

d) participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ prin elaborarea şi transmiterea către autorităţile publice cu drept de inţiativă legislativă a unor proiecte de acte normative noi, cu incidenţă în domeniul administraţiei publice sau formularea de propuneri de modificare/completare a legislaţiei existente;

e) formarea unui corp de specialişti care să identifice problemele cu caracter general sau specific ce apar la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi să propună soluţii pentru rezolvarea acestora;

f) organizarea unor activităţi proprii pentru formarea şi perfecţionarea profesională a aleşilor locali, funcţionarilor publici şi a celorlalţi angajaţi din cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene;

g) colaborarea cu autorităţile de management al fondurilor europene din ministere pentru a accelera procesul de accesare a fondurilor comunitare de către colectivităţile locale;

g1) identificarea, elaborarea și implementarea de proiecte în vederea absorbției fondurilor europene;

h) elaborarea de propuneri privind îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României, luând măsurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivităţilor locale interesate;

i) reducerea disparităţilor economico-sociale între judeţe şi regiuni prin elaborarea de strategii, programe şi proiecte pentru investiţii de dezvoltare locală pe domeniile de competenţă

j) dezvoltarea şi administrarea unei baze de date în domeniul administraţiei publice.

k) organizarea de întruniri, seminarii, conferințe, dezbateri, mese rotunde, sesiuni de comunicări, ateliere de lucru, precum și orice alte forme care nu contravin ordinii de drept, în cadrul cărora se pot prezenta, după caz, declarații, comunicate sau memorii;

l) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea unor lucrări cu caracter științific;

m) organizarea de schimburi de vizite, schimburi de experiență și de stagii de instruire și formare, în țară și/sau străinătate;

n) editarea de manual/broșuri/pliante de prezentare, precum și de publicații proprii sau în cooperare/colaborare cu alte entități din țară ori din străinătate.

Art. 51  (1) UNCJR poate fi, în condițiile legii, furnizor de servicii de formare profesională continuă a adulților pentru oricare din următoarele categorii:

a) aleși locali;

b) funcționari publici;

c) personal contractual din administrația publică

d) personal din orice domeniu de activitate, cum ar fi: educație, sănătate, cultură, tineret, sport, servicii sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, ordine publică, situații de urgență, protecția și refacerea mediului, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale, dezvoltare urbană, servicii comunitare de utilitate publică;

e) personal angajat la persoane juridice de drept privat;

f) persoane în căutarea unui loc de muncă;

g) persoane marginalizate;

h) persoane de etnie romă;

i) oricare alte persoane fizice neprevăzute la lit. a) – h.

(2) Activitățile prevăzute alin. (1) pot fi organizate:

  1. a) la cererea persoanelor fizice interesate;
  2. b) la cererea angajatorilor persoanelor fizice respective;
  3. c) la cererea membrilor UNCJR;
  4. d) la inițiativa președintelui Asociației;

e) în parteneriat cu instituții publice, cu organizații neguvernamentale sau cu comercianți, publici ori privați.

(2) Pentru realizarea acestor obiective se va stabili o legatură permanentă între UNCJR, Guvernul şi Parlamentul României – cooperare menită să uşureze procesul de iniţiativă legislativă venită din partea autorităţilor locale sau a asociaţiilor cu care acestea sunt partenere.

(3) Legatura directă se va realiza prin Preşedintele Uniunii sau a persoanelor desemnate de acesta.

 

Art. 6 Patrimoniul și veniturile UNCJR  se compun din:

a) cotizaţiile membrilor (băneşti sau materiale);

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege;

h) venituri realizate din diverse programe/proiecte;

i)  venituri realizate din activitățile de organizare a sesiunilor/ședințelor Adunării; Generale/Consiliului Director, a seminariilor, a conferințelor, a cursurilor de perfecționare la care participă personal din administrația publică, în țară și în străinătate, precum și din activitățile de consultanță și asistență.

CAPITOLUL II - MEMBRII UNIUNII NAŢIONALE A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA

Art. 7 (1) Membrii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România sunt:

  • membrii fondatori;
  • membrii aderenţi.

(2) Calitatea de membru al UNCJR o pot avea județele din România și municipiul București reprezentate cu drepturi depline prin președinții consiliilor județene/primarul general aleși în condițiile legii, după caz sau repezentații împuterniciți ai acestora.

 

Art. 8 (1) Aderarea la UNCJR se face la solicitarea scrisă a preşedintelui consiliului judeţean interesat, care va fi supusă spre aprobare Adunării Generale a Uniunii.

(2) Calitatea de membru UNCJR se dobândeşte de la data adoptării hotărârii Adunării Generale.

 

Art. 9 Membrii Uniunii prin președinții consiliilor județene, au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Uniunii;

b) să ia parte la întocmirea materialelor de pe ordinea de zi şi să participe la dezbateri;

c) să exprime puncte de vedere cu privire la temele de discuţie înscrise pe ordinea de zi;

d) să participe la întrunirile publice şi evenimentele organizate de Uniune;

e) să folosească facilităţile puse la dispoziţie de Uniune;

f) să beneficieze de sprijinul Uniunii în acţiunile întreprinse potrivit Statutului, precum şi în rezolvarea unor probleme deosebite cu care se confruntă;

g) să fie reprezentați de Uniune în raporturile cu autorităţile publice, statale, organizaţiile neguvernamentale şi terţii din ţară sau străinătate;

h) să se retragă din Uniune, cu respectarea procedurii prevăzute de Statut;

i) să propună inţierea, modificarea sau completarea unor acte normative, iniţierea unor programe de parteneriat sau orice alte acţiuni/ activităţi în vederea realizării scopului Uniunii;

j) să fie informaţi cu privire la actele adoptate de Adunarea Generală şi Consiliul Director.

 

Art. 10 Membrii Uniunii au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentului Statut;

b) să contribuie la realizarea obiectivelor UNCJR, potrivit poziţiei deţinute;

c) să participe la şedintele Adunării Generale;

d) să respecte şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a UNCJR în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi a prevederilor legale;

e) să participe la activitatea Uniunii;

f) să contribuie la schimbul de informaţii şi de bună practică, punând la dispoziţie gratuit, la sediul Uniunii, materialele proprii de informare;

g) să achite cotizația la termenele stabilite.

 

Art. 11 În realizarea drepturilor şi îndatoririlor Uniunii, preşedinţii consiliilor judeţene membre, pot acţiona şi angaja UNCJR numai în baza unui mandat expres acordat de Consiliul Director sau Preşedintele Uniunii.

 

Art. 12 Calitatea de membru UNCJR încetează:

a) prin excludere, ca urmare a adoptării unei hotărâri în acest sens de Adunarea Generală la sesizarea Consiliului Director, în cazul neîndeplinirii timp de șase luni a obligaţiilor statutare;

b) prin retragere, notificată în scris de către preşedintele în exerciţiu al consiliului judeţean în cauză.

 

Art. 13 Persoana juridică a cărei calitate de membru a încetat nu poate cere restituirea sumelor de bani depuse sau a bunurilor la a căror realizare a participat în orice mod, ele rămânând în patrimoniul Uniunii.

 

Art. 14 UNCJR poate hotărâ în cazuri deosebite acordarea titlului de „Susţinător al UNCJR” persoanelor fizice sau juridice care au adus o contribuţie însemnată la îndeplinirea obiectivelor Uniunii.

CAPITOLUL III - ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL FINANCIAR

Art. 15 (1) Organele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Preşedintele Uniunii;

d) Cenzorul.

 

Art. 16 Adunarea Generală este organul de conducere al Uniunii şi este format din totalitatea membrilor acesteia.

 

Art. 17 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea Preşedintelui Uniunii;

d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

e) alegerea şi revocarea cenzorului;

f) înființarea de filiale sau reprezentanțe în țară și în străinătate.

g) modificarea şi completarea statutului;

h) dizolvarea şi lichidarea uniunii, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h1 ) stabilirea cuantumului și modului de calcul al cotizației membrilor;

i) numirea reprezentanților UNCJR în cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) și Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa (CPLRE);

j) hotărăşte încheierea de acorduri de parteneriat/ colaborare/ cooperare cu diferite organizaţii, asociaţii şi alte instituţii din ţară sau străinătate în vederea realizării scopurilor specifice statutare;

k) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut;

l) hotărăşte asupra admiterii şi încetării calităţii de membru al Asociaţiei;

 

Art. 18 (1) Adunarea Generală se întruneşte în şedinte ordinare care au loc odată la șase  luni, la convocarea preşedintelui Uniunii.

(2) Adunarea Generală se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui, precum şi la cererea Consiliului Director sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Uniunii, adresată preşedintelui.

(3) Convocarea Adunării Generale se face în scris, prin decizia preşedintelui, cu cel putin cinci zile înainte de data desfăşurării şedinţei.

(4) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. Materialele şedinţei vor fi transmise membrilor Uniunii prin intermediul poştei electronice într-un interval de timp rezonabil.

(5) Adunarea Generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de către asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

 

Art. 19 (1) Şedinţele Adunării Generale se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii membrilor săi.

(2) La şedinţe participă membrii Uniunii prin reprezentanţii legali sau prin împuterniciţii acestora.

 

Art. 20 Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul lui desemnat de acesta prin decizie.

 

Art. 21 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi, cu excepţia situaţiilor când prezentul statut cere o altă majoritate.

(2) Hotărârile privind excluderea unui membru, conform cazului prevăzut la art. 12, alin. (1), lit. a) şi cele privind dizolvarea Uniunii se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor Uniunii.

(3) Hotărârile privind alegerea Preşedintelui Uniunii se adoptă cu votul secret al majorităţii membrilor Uniunii.

(4) Hotărârile privind alegerea şi revocarea cenzorului, alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director se adoptă cu votul deschis al majorităţii membrilor Uniunii;

(5) La propunerea Consiliului Director, hotărârile cu caracter tehnic-operativ se pot adopta prin votul exprimat în scris şi vor fi supuse ratificării la prima Adunare Generală a UNCJR.

(6) Hotărârile adoptate sunt aduse la cunoştinţa tuturor membrilor şi persoanelor interesate de către personalul structurii executive a UNCJR.

(7) Hotărârile se semnează de către preşedintele Uniunii, iar în lipsa acestuia de către secretarul general.

 

Art. 22 (1) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale prezentului statut, sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au fost prezenţi la şedinţă sau au votat împotrivă.

(2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii Uniunii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

 

Art. 23 (1) Şedintele Adunării Generale sunt publice, cu excepţia cazurilor când se hotărăşte altfel.

(2) Dezbaterile din şedinţele Adunării Generale, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare membru al Uniunii, se consemnează într-un proces-verbal întocmit de directorul executiv al Uniunii şi semnat de preşedinte.

(3) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedintei care va fi numerotat, semnat şi sigilat.

 

Art. 24 La lucrările şedinţei pot asista şi lua cuvântul Prim–Ministrul, Viceprim-Miniştrii, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, precum şi alte persoane invitate de preşedinte.

 

Art. 25 (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi este compus din 13 membri din care un preşedinte, doi prim-vicepreședinți, nouă vicepreşedinţi şi un secretar general.

(2) Preşedintele Uniunii este şi preşedintele Consiliului Director.

(3) În prima şedinţă, Consiliul Director îşi va nominaliza membrii pe funcţii, conform configuratiei politice pe cele opt regiuni de dezvoltare.

(4) Durata mandatului Consiliului Director este de patru ani, pe perioada mandatului de președinte de Consiliu Județean până la finalizarea scrutinului pentru alegerea președintilor, și a depunerii jurământului acestora.

(5) Membrii Consiliului Director se aleg prin hotărâre a Adunării Generale.

Art. 26 (1)  Calitatea de membru al Consiliului Director încetează de drept în următoarele situaţii:

a) prin renunţare scrisă transmisă preşedintelui Consiliului Director;

b) prin încetarea calităţii de membru al UNCJR în cazurile stabilite prin Statutul Uniunii;

c) prin revocare de către Adunarea Generală, în cazul absenţei nemotivate de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului Director.

(2) Încetarea calităţii de membru se constată prin hotărâre a Adunării Generale.

 

Art. 27 Consiliul Director al Uniunii are următoarele atribuţii principale:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară;

b) prezintă Adunării Generale executarea bugetului de venituri și cheltuieli;

c) prezintă Adunării Generale bilanțul contabil;

d) prezintă Adunării Generale proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

e) prezintă Adunării Generale proiectul prograsmelor asociației;

f) stabileşte atribuţiile şi sarcinile fiecărui membru al Consiliului Director;

g) aprobă organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a structurii executive a Uniunii;

h) sprijină şi urmăreşte realizarea programelor de cooperare, de dezvoltare regională şi de parteneriate;

i) constată neîndeplinirea, timp de șase luni, a obligaţiilor statutare de către membrii Uniunii şi propune excluderea acestora;

j) înfiinţează comisii/ grupuri de lucru în funcţie de necesităţi;

k) sprijină preşedintele UNCJR în realizarea atribuţiilor prevăzute de prezentul statut;

l) acordă, prin decizie, titlul de „Susţinător al UNCJR” persoanelor fizice sau juridice care au adus o contribuţie însemnată la îndeplinirea obiectivelor Uniunii;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în prezentul statut sau de către Adunarea Generală.

 

Art. 28 (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinte ordinare care au loc odată la șase luni, la convocarea preşedintelui, de regulă înaintea şedințelor Adunării Generale.

(2) Consiliul Director se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin 1/2 din numărul membrilor Consiliului adresată preşedintelui.

(3) Convocarea Consiliului Director se face în scris, prin decizia preşedintelui, cu cel puţin cinci zile înainte de data desfăşurării şedinţei.

(4) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. Materialele şedinţei vor fi transmise membrilor Uniunii prin intermediul poştei electronice într-un interval de timp rezonabil.

(5) Consiliul Director se poate întruni și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de către asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

 

Art. 29 (1) Şedintele Consiliului Director se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii membrilor săi, cu participarea obligatorie a preşedintelui sau a înlocuitorului desemnat de acesta.

(2) La şedinţe participă membrii Consiliului sau împuterniciţii acestora.

 

Art. 30 Şedinţele Consiliului sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul lui.

 

Art. 31 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Director adoptă decizii cu votul a doua treimi din numărul membrilor  prezenți.

(2) În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Consiliului sau al înlocuitorului acestuia este decisiv.

(3) Deciziile adoptate sunt aduse la cunoştinta tuturor membrilor şi în Adunarea Generală de către secretarul general al Consiliului Director și comunicate persoanelor interesate de personalul din structura executivă.

(4) Deciziile se semnează de către preşedintele Consiliului şi de către secretarul general, iar în lipsa acestora de către înlocuitorii desemnaţi.

(5) În mod excepţional şi pentru cazuri urgente, la solicitarea preşedintelui, Consiliul poate adopta decizii prin votul exprimat în scris al membrilor săi, în termenele precizate în solicitare.

 

Art. 32 Deciziile adoptate de Consiliul Director, în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au fost prezenţi la şedinţă sau au votat împotrivă.

 

Art. 33 (1) Dezbaterile din şedintele Consiliului Director, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de secretarul general.

(2) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei care va fi numerotat, semnat şi sigilat.

 

Art. 34 (1) Preşedintele UNCJR este ales cu votul secret al majorităţii membrilor Uniunii.

(2) Mandatul de președinte al UNCJR este de patru ani, pe perioada mandatului de președinte de Consiliu Județean până la finalizarea scrutinului pentru alegerea președintilor, și a depunerii jurământului acestora. Acesta poate fi reales, în condițiile prezentului Statut.

 

Art. 35 (1) Preşedintele asigură conducerea operativă a Uniunii şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director.

(2) În lipsa preşedintelui UNCJR, atribuţiile acestuia vor fi preluate de înlocuitorul desemnat al acestuia.

(3) Alegerile pentru desemnarea președintelui UNCJR se vor organiza dupa alegerea președinților consiliilor județene ca urmare a scrutinului pentru alegerea conducătorilor autorităților publice locale, și a depunerii jurământului acestora,  o data la patru ani.

(4) În caz de încetare anticipată a mandatului de președinte al consiliului județean și de președinte al UNCJR, atribuțiile acestuia prevăzute la art. 36 și 38 vor fi preluate de către Directorul General până la alegerea noului președinte, în condițiile prezentului Statut.

(5) La finalizarea mandatului președintelui prevăzut la art. 34 alin. (2), până la alegerea noului președinte conform prevederilor prezentului Statut, atribuțiile președintelui prevăzute la art. 36 si art. 38 sunt preluate de către Directorul General.

 

Art. 36 (1)Preşedintele este reprezentantul legal al Uniunii şi reprezintă Uniunea în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, române sau străine, inclusiv în justiție, precum şi în orice alte împrejurări şi semnează actele juridice încheiate în numele Uniuni, cu excepția celor prevăzute în atribuțiile Directorului General.

(2) Comunicarea oficială a informațiilor și datelor privind activitatea Uniunii se va face cu acordul unanim al prim-vicepreședinților. În caz de dezacord devin aplicabile prevederile art.31 alin.(1) din prezentul Statut.

 

Art. 37 (1) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor, preşedintele beneficiază de o structură executivă pe care o conduce.

(2) Structura executivă are în componenţă direcții/servicii, birouri şi compartimente funcţionale, este finanţată integral de la bugetul UNCJR şi are rolul de a coordona și implementa activităţile necesare funcţionării Uniunii.

(3) Personalul din cadrul structurii executive îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă sau unor convenţii, încheiate în condiţiile legii.

(4) Strucutra executivă este condusă de către un Director General.

(5) Directorul General are ca misiune principală asigurarea funcționării UNCJR, realizarea activităților curente, administrarea și gestionarea patrimoniului Asociației, executarea bugetului aprobat, semnarea documentelor legale și a contractelor ce au legătură cu acestea. Directorul General reprezintă  UNCJR în relația cu instituțiile bancare.

(6) Directorul General numește și eliberează din funcție personalul angajat al structurii executive, stabilește atribuțiile acestuia conform organigramei aprobată de către Consiliul Director. Exercită orice alte drepturi ale angajatorului prevăzute de legislație, în prezentul Statut sau în Regulamentul Intern al UNCJR.

(7) Angajații UNCJR sunt numiți și eliberați din funcție prin Decizie a Directorului General, în condițiile Codului Muncii și a prevederilor prezentului Statut.

(8) Directorul General poate îndeplini orice alte atribuții delegate de președintele UNCJR.

(9) În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General poate emite Decizii.

(10) Directorul General își poate delega atribuțiile unor alți membri ai structurii executive, potrivit competențelor profesionale ale acestora.

(11)Directorul General desemnează reprezentanţi în comisiile, comitetele, consiliile şi alte structuri în care Uniunea trebuie să fie reprezentată.

Art. 38. Preşedintele UNCJR îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului Director organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a structurii executive din subordinea sa;

b) numește în funcție directorul general al UNCJR și semnează contractul de muncă al acestuia, conform legii.

c) prezintă executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Uniunii;

d) convoacă şi conduce şedintele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

e) prezintă Adunării Generale, anual, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, a hotărârilor Adunării Generale şi Deciziilor Consiliului Director;

f) coordonează gestiunea financiară și patrimonială a Uniunii;

g) desemnează reprezentanţi în comisiile, comitetele, consiliile şi alte structuri în care Uniunea trebuie să fie reprezentată;

g1) angajează Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România în încheierea unor parteneriate cu diferite persoane fizice sau juridice în scopul derulării unor activități cu caracter urgent în domenii de interes comun;

h) coordonează  activitatea structurii executive;

i) semnează actele şi documentele adoptate de Adunarea Generală şi Consiliul Director, precum şi pe cele emise personal;

j) poate delega unele atribuţii directorului executiv;

k) coordonează administrarea și gestionarea patrimoniului Uniunii;

l) exercită orice alte atribuţii prevăzute în statut, stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul Director.

m) poate depune proiecte cu finanțare europeană sau nerambursabilă, în beneficiul UNCJR, urmând a înștiința Adunarea Generală.

n) asigură, în termen de maxim 90 zile de la data numirii noului președinte, împreună cu Cenzorul si responsabilul financiar predarea gestiunii patrimoniului, a arhivei și transmiterea informațiilor necesare bunei funcționări, în continuare, a UNCJR către noul președinte; predarea-primirea se face pe baza unui protocol de predare-primire la care se anexează liste de inventariere.

(2) La încetarea mandatului președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de către directorul general al structurii executive care are obligația să convoace Adunarea Generală pentru alegerea noului președinte și a Consiliului Director în maxim 90 de zile.

Art. 39 În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Uniunii emite decizii care devin executorii după ce sunt comunicate persoanelor interesate.

 

Art. 40 Consiliul Director şi preşedintele răspund în faţa Adunării Generale pentru activitatea desfăşurată.

 

Art. 41 (1) Controlul financiar intern este asigurat de cenzor.

(2) În realizarea competenţei sale cenzorul are următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Uniunii;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c) participă la şedintele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 42 (1) Cenzorul verifică activitatea economico-financiară şi de gestiune a Uniunii şi prezintă rapoarte Adunării Generale, anual, sau la cererea acesteia.

(2) Pentru activitatea depusă cenzorul poate primi o indemnizaţie stabilită de Adunarea

CAPITOLUL IV - ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Art. 43 (1) Activitatea UNCJR poate înceta prin dizolvare, în conditiile legii.

(2) Dizolvarea este urmată de lichidare.

 

Art. 44 Lichidarea se face de către o comisie desemnată de Adunarea Generală a Uniunii, conform prevederilor legale.

 

Art. 45 Destinaţia bunurilor rezultate în urma lichidării se stabileşte de către Adunarea Generală a Uniunii.

CAPITOLUL V - DISPOZIŢII FINALE

Art. 46 UNCJR se poate asocia cu organizaţii interne şi internaţionale pe activităţi similare.

 

Art. 47 UNCJR are însemne proprii a căror formă şi model de utilizare se stabilesc de Adunarea Generală.

 

Art. 48 Uniunea se constituie pentru o perioadă de timp nelimitată, începând cu data înregistrării sale în Registrul persoanelor juridice.

 

Art. 49 Dispozitiile prezentului statut se completează cu prevederile dreptului comun în materie.