STATUTUL UNIUNII NAŢIONALE A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA

    Anexa la Hotararea nr. 3 din 22 decembrie 2020

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală,  fără scop lucrativ, care reuneşte pe baza liberului consimţământ, consiliile judeţene din România, ca autorităţi ale administraţiei publice locale, constituită conform Ordonanţei nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a celorlalte acte normative din domeniu, în vigoare.

Art. 2 (1) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este persoană juridică înregistrată, cu sediul în municipiul Bucuresti, sector 1,  str. Polona nr. 2.

Însemnul oficial de identitate al Uniunii este sigla acesteia stabilită prin hotărâre a Adunării Generale şi emblema, astfel:

(2) UNCJR poate să deschidă birouri în ţară şi reprezentanţe în străinătate, în vederea realizării obiectivelor pentru care s-a înfiinţat.

Art. 3 Consiliile judetene membre ale UNCJR sunt reprezentate în cadrul Uniunii de preşedinţii în exerciţiu sau de către înlocuitorii desemnaţi ai acestora.

Art. 4 Scopul înfiinţării şi funcţionării UNCJR este de a contribui la:

a) creşterea autonomiei locale reale conform cu Carta Europeană a Autonomiei Locale, accelerarea procesului de descentralizare, dezvoltarea dialogului social şi a parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale existente în România;

b) creşterea gradului de implicare şi participare a autorităţilor administraţiei publice locale în procesul decizional şi reprezentarea acestora la nivel naţional

c) îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor prin creşterea transparenţei şi celerităţii în prestarea acestora;

d) dezvoltarea economico-socială armonioasă, durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale în domeniile de competenţă.

Art. 5 (1) În vederea realizării scopului prevazut la art. 4 din prezentul Statut, UNCJR va acţiona pentru realizarea următoarelor obiective:

a) asigurarea unui dialog coerent şi eficient cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale existente în România, ONG-uri, instituţii publice etc. prin realizarea convergenţei problematicilor privind administraţia publică locală;
b) creşterea capacităţii implementării principiilor şi obiectivelor autonomiei locale reale şi democraţiei locale, prin valorificarea studiilor şi cercetărilor în domeniu, precum şi a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europei;
c) elaborarea unor programe şi proiecte în domeniul administraţiei publice locale în vederea întăririi capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale şi sprijinirii procesului de descentralizare;
d) participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ prin elaborarea şi transmiterea către autorităţile publice cu drept de inţiativă legislativă a unor proiecte de acte normative noi, cu incidenţă în domeniul administraţiei publice sau formularea de propuneri de modificare/completare a legislaţiei existente;
e) formarea unui corp de specialişti care să identifice problemele cu caracter general sau specific ce apar la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi să propună soluţii pentru rezolvarea acestora;
f) organizarea unor activităţi proprii pentru formarea şi perfecţionarea profesională a aleşilor locali, funcţionarilor publici şi a celorlalţi angajaţi din cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene;
g) colaborarea cu autorităţile de management al fondurilor europene din ministere pentru a accelera procesul de accesare a fondurilor comunitare de către colectivităţile locale;
g¹) identificarea, elaborarea si implementarea de proiecte in vederea absorbtiei fondurilor europene;
h) elaborarea de propuneri privind îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României, luând măsurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivităţilor locale interesate;
i) reducerea disparităţilor economico-sociale între judeţe şi regiuni prin elaborarea de strategii, programe şi proiecte pentru investiţii de dezvoltare locală pe domeniile de competenţă
j) dezvoltarea şi administrarea unei baze de date în domeniul administraţiei publice.

(2) Pentru realizarea acestor obiective se va stabili o legatură permanentă între UNCJR, Guvernul şi Parlamentul României – cooperare menită să uşureze procesul de iniţiativă legislativă venită din partea autorităţilor locale sau a asociaţiilor cu care acestea sunt partenere.
(3) Legatura directă se va realiza prin Preşedintele Uniunii sau a persoanelor desemnate de acesta.

Art. 6 Patrimoniul UNCJR este format din:

a) cotizaţiile membrilor (băneşti sau materiale);
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.

CAPITOLUL II - MEMBRII UNIUNII NAŢIONALE A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA

Art. 7 (1) Membrii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din Romania sunt:

– membrii fondatori;
– membrii aderenţi.
(2) Calitatea de membru al UNCJR o pot avea numai Consiliile Judeţene din România reprezentate cu drepturi depline prin presedintii consiliilor judetene alesi in conditiile legii.

Art. 8 (1) Aderarea la UNCJR se face la solicitarea scrisă a preşedintelui consiliului judeţean interesat, care va fi supusă spre aprobare Adunării Generale a Uniunii.
(2) Calitatea de membru UNCJR se dobândeşte de la data adoptării hotărârii Adunării Generale.

Art. 9 Membrii Uniunii prin presedintii consiliilor judetene, au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Uniunii;
b) să ia parte la întocmirea materialelor de pe ordinea de zi şi să participe la dezbateri;
c) sa exprime puncte de vedere cu privire la temele de discuţie înscrise pe ordinea de zi;
d) să participe la întrunirile publice şi evenimentele organizate de Uniune;
e) să folosească facilităţile puse la dispoziţie de Uniune;
f) să beneficieze de sprijinul Uniunii în acţiunile întreprinse potrivit Statutului, precum şi în rezolvarea unor probleme deosebite cu care se confruntă;
g) să fie reprezentati de Uniune în raporturile cu autorităţile publice, statale, organizaţiile neguvernamentale şi terţii din ţară sau străinătate;
h) să se retragă din Uniune, cu respectarea procedurii prevăzute de Statut;
i) să propuna inţierea, modificarea sau completarea unor acte normative, iniţierea unor programe de parteneriat sau orice alte acţiuni/ activităţi în vederea realizării scopului Uniunii;
j) să fie informaţi cu privire la actele adoptate de Adunarea Generală şi Consiliul Director.

Art. 10 Membrii Uniunii au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentului Statut;
b) să contribuie la realizarea obiectivelor UNCJR, potrivit poziţiei deţinute;
c) să participe la şedintele Adunării Generale;
d) să respecte şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a UNCJR în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi a prevederilor legale;
e) să participe la activitatea Uniunii;
f) să contribuie la schimbul de informaţii şi de bună practică, punând la dispoziţie gratuit, la sediul Uniunii, materialele proprii de informare;
g) să achite cotizația la termenele stabilite.

Art. 11 În realizarea drepturilor şi îndatoririlor Uniunii, preşedinţii consiliilor judeţene membre, pot acţiona şi angaja UNCJR numai în baza unui mandat expres acordat de Consiliul Director sau Preşedintele Uniunii.

Art. 12 Calitatea de membru UNCJR încetează:

a) prin excludere, ca urmare a adoptării unei hotărâri în acest sens de Adunarea Generală la sesizarea Consiliului Director, în cazul neîndeplinirii timp de 6 luni a obligaţiilor statutare;
b) prin retragere, notificată în scris de către preşedintele în exerciţiu al consiliului judeţean în cauză.

Art. 13 Persoana juridică a cărei calitate de membru a încetat nu poate cere restituirea sumelor de bani depuse sau a bunurilor la a căror realizare a participat în orice mod, ele rămânând în patrimoniul Uniunii.

Art. 14 UNCJR poate hotărî în cazuri deosebite acordarea titlului de „Susţinător al UNCJR” persoanelor fizice sau juridice care au adus o contribuţie însemnată la îndeplinirea obiectivelor Uniunii.

CAPITOLUL III - ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL FINANCIAR

Art. 15 (1) Organele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România sunt:

a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Preşedintele Uniunii;
d) Cenzorul.

Art. 16 Adunarea Generală este organul de conducere al Uniunii şi este format din totalitatea membrilor acesteia.

Art. 17 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea Preşedintelui Uniunii;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
e) alegerea şi revocarea cenzorului;
f) înfiinţarea de filiale;
g) modificarea şi completarea statutului;
h) dizolvarea şi lichidarea uniunii, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
i) numeşte, cu votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi, reprezentantul UNCJR în relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova.
j) hotărăşte încheierea de acorduri de parteneriat/ colaborare/ cooperare cu diferite organizaţii, asociaţii şi alte instituţii din ţară sau străinătate în vederea realizării scopurilor specifice statutare;
k) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 18 (1) Adunarea Generală se întruneşte în şedinte ordinare care au loc odată la două luni, la convocarea preşedintelui Uniunii.
(2) Adunarea Generală se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui, precum şi la cererea Consiliului Director sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Uniunii, adresată preşedintelui.
(3) Convocarea Adunării Generale se face în scris, prin decizia preşedintelui, cu cel putin 5 zile înainte de data desfăşurării şedinţei.
(4) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. Materialele şedinţei vor fi transmise membrilor Uniunii prin intermediul poştei electronice într-un interval de timp rezonabil.

Art. 19 (1) Şedinţele Adunării Generale se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii membrilor săi.
(2) La şedinţe participă membrii Uniunii prin reprezentanţii legali sau prin împuterniciţii acestora.

Art. 20 Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul lui desemnat de acesta prin decizie.

Art. 21 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi, cu excepţia situaţiilor când prezentul statut cere o altă majoritate.
(2) Hotărârile privind excluderea unui membru, conform cazului prevăzut la art. 12, alin. (1), lit. a) şi cele privind dizolvarea Uniunii se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor Uniunii.
(3) Hotărârile privind alegerea Preşedintelui Uniunii se adoptă cu votul secret al majorităţii membrilor Uniunii.
(4) Hotărârile privind alegerea şi revocarea cenzorului, alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director se adoptă cu votul deschis al majorităţii membrilor Uniunii;
(5) La propunerea Consiliului Director, hotărârile cu caracter tehnic-operativ se pot adopta prin votul exprimat în scris şi vor fi supuse ratificării la prima Adunare Generală a UNCJR.
(6) Hotărârile adoptate sunt aduse la cunoştinţa tuturor membrilor şi persoanelor interesate de către personalul structurii executive a UNCJR.
(7) Hotărârile se semnează de către preşedintele Uniunii, iar în lipsa acestuia de către secretarul general.

Art. 22 (1) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale prezentului statut, sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au fost prezenţi la şedinţă sau au votat împotrivă.
(2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii Uniunii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 23 (1) Şedintele Adunării Generale sunt publice, cu excepţia cazurilor când se hotărăşte altfel.
(2) Dezbaterile din şedinţele Adunării Generale, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare membru al Uniunii, se consemnează într-un proces-verbal întocmit de directorul executiv al Uniunii şi semnat de preşedinte.
(3) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedintei care va fi numerotat, semnat şi sigilat.

Art. 24 La lucrările şedinţei pot asista şi lua cuvântul Primul – Ministru, Viceprim-Miniştrii, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, precum şi alte persoane invitate de preşedinte.

Art. 25 (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi este compus din 13 membri din care un preşedinte, 2 primvicepresedinti , 9 vicepreşedinţi şi un secretar general.
(2) Preşedintele Uniunii este şi preşedintele Consiliului Director.
(3) În prima şedinţă, Consiliul Director îşi va nominaliza membrii pe funcţii, conform configuratiei politice pe cele 8 regiuni de dezvoltare.
(4) Durata mandatului Consiliului Director este de 4 ani.

Art. 26 (1) Calitatea de membru al Consiliului Director încetează de drept în următoarele situaţii:

a) prin renunţare scrisă transmisă preşedintelui Consiliului Director;
b) prin încetarea calităţii de membru al UNCJR în cazurile stabilite prin Statutul Uniunii;
c) prin revocare de către Adunarea Generală, în cazul absenţei nemotivate de la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului Director.
(2) Încetarea calităţii de membru se constată prin hotărâre a Adunării Generale.

Art. 27 Consiliul Director al Uniunii are următoarele atribuţii principale:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară;
b) stabileşte atribuţiile şi sarcinile fiecărui membru al Consiliului Director;
c) aprobă organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a structurii executive a Uniunii;
d) sprijină şi urmăreşte realizarea programelor de cooperare, de dezvoltare regională şi de parteneriate;
e) constată neîndeplinirea, timp de 6 luni, a obligaţiilor statutare de către membrii Uniunii şi propune excluderea acestora;
f) înfiinţează comisii/grupuri de lucru în funcţie de necesităţi;
g) sprijină preşedintele UNCJR în realizarea atribuţiilor prevăzute de prezentul statut;
h)acordă prin decizie titlul de „Susţinător al UNCJR” persoanelor fizice sau juridice care au adus o contribuţie însemnată la îndeplinirea obiectivelor Uniunii;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în prezentul statut sau de către Adunarea Generală.

Art. 28 (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinte ordinare care au loc odată la două luni, la convocarea preşedintelui, de regulă înaintea şedintelor Adunării Generale.
(2) Consiliul Director se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin 1/2 din numărul membrilor Consiliului adresată preşedintelui.
(3) Convocarea Consiliului Director se face în scris, prin decizia preşedintelui, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării şedinţei.
(4) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. Materialele şedinţei vor fi transmise membrilor Uniunii prin intermediul poştei electronice într-un interval de timp rezonabil.

Art. 29 (1) Şedintele Consiliului Director se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii membrilor săi, cu participarea obligatorie a preşedintelui sau a înlocuitorului desemnat de acesta.
(2) La şedinţe participă membrii Consiliului sau împuterniciţii acestora.

Art. 30 Şedinţele Consiliului sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul lui.

Art. 31 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Director adoptă decizii cu votul a doua treimi din numărul membrilor in functie.
(2) În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Consiliului sau al înlocuitorului acestuia este decisiv.
(3) Deciziile adoptate sunt aduse la cunoştinta tuturor membrilor şi în Adunarea Generală de către secretarul general al Consiliului Director si comunicate persoanelor interesate de personalul din structura executiva.
(4) Deciziile se semnează de către preşedintele Consiliului şi de către secretarul general, iar în lipsa acestora de către înlocuitorii desemnaţi.
(5) În mod excepţional şi pentru cazuri urgente, la solicitarea preşedintelui, Consiliul poate adopta decizii prin votul exprimat în scris al membrilor săi, în termenele precizate în solicitare.

Art. 32 Deciziile adoptate de Consiliul Director, în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au fost prezenţi la şedinţă sau au votat împotrivă.

Art. 33 (1) Dezbaterile din şedintele Consiliului Director, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de secretarul general.
(2) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei care va fi numerotat, semnat şi sigilat.

Art. 34 Preşedintele UNCJR este ales cu votul secret al majorităţii membrilor Uniunii.
(2) Mandatul preşedintelui UNCJR este de 4 ani şi poate fi reales, în condiţiile în care a fost ales.

Art. 35 (1) Preşedintele asigură conducerea operativă a Uniunii şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director.
(2) În lipsa preşedintelui UNCJR, atribuţiile acestuia vor fi preluate de înlocuitorul desemnat al acestuia.
(3) Alegerile pentru presedintele UNCJR se vor organiza dupa alegerea presedintilor consiliilor judetene ca urmare a scrutinului pentru alegerea autoritatilor publice locale, o data la 4 ani sau in cazuri exceptionale, in 60 de zile de la incetarea anticipata a mandatului de presedinte al consiliului judetean a presedintelui UNCJR in functie;

Art. 36 (1) Preşedintele este reprezentantul legal al Uniunii şi reprezintă Uniunea în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, române sau străine, precum şi în orice alte împrejurări şi semnează actele juridice încheiate în numele Uniunii.
(2) Comunicarea oficială a informatiilor si datelor privind activitatea Uniunii, precum si a punctelor de vedere privind propunerile de iniţiere, modificare sau completare a unor acte normative se va face cu acordul unanim al primvicepresedintilor. În caz de dezacord devin aplicabile prevederile art.31 alin.(1) din prezentul Statut.

Art. 37 (1) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor, preşedintele beneficiază de o structură executivă pe care o conduce.
(2) Structura executivă are în componenţa servicii, birouri şi compartimente funcţionale, este finanţată integral de la bugetul UNCJR şi are rolul de a coordona activităţile necesare funcţionării Uniunii.
(3) Personalul din cadrul structurii executive îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă sau unor convenţii pe durată determinată, încheiate în condiţiile legii, pe durata mandatului preşedintelui UNCJR.

Art. 38. Preşedintele UNCJR îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului Director organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a structurii executive din subordinea sa;
b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă, stabileşte drepturile salariale şi aplică sancţiunile prevăzute de Codul Muncii;
c) prezintă executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Uniunii;
d) convoacă şi conduce şedintele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
e) prezintă Adunării Generale, anual, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, a hotărârilor Adunării Generale şi Deciziilor Consiliului Director;
f) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
g) desemnează reprezentanţi în comisiile, comitetele, consiliile şi alte structuri în care Uniunea trebuie să fie reprezentată;
g¹) angajeaza Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania in incheierea unor parteneriate cu diferite persoane fizice sau juridice in scopul derularii unor activitati cu character urgent in domenii de interes comun;
h) stabileşte atribuţiile personalului angajat în structura executivă a Uniunii;
i) semnează actele şi documentele adoptate de Adunarea Generală şi Consiliul Director, precum şi pe cele emise personal;
j) poate delega unele atribuţii directorului executiv;
k) administrează şi gestionează patrimoniul Uniunii;
l) exercită orice alte atribuţii prevăzute în statut, stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul Director.

Art. 39 În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Uniunii emite decizii care devin executorii după ce sunt comunicate persoanelor interesate.

Art. 40 Consiliul Director şi preşedintele răspund în faţa Adunării Generale pentru activitatea desfăşurată.

Art. 41 (1) Controlul financiar intern este asigurat de cenzor.
(2) În realizarea competenţei sale cenzorul are următoarele atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Uniunii;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) participă la şedintele Consiliului Director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 42 (1) Cenzorul verifică activitatea economico-financiară şi de gestiune a Uniunii şi prezintă rapoarte Adunării Generale, anual, sau la cererea acesteia.
(2) Pentru activitatea depusă cenzorul poate primi o indemnizaţie stabilită de Adunarea Generală.

CAPITOLUL IV - ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Art. 43 (1) Activitatea UNCJR poate înceta prin dizolvare, în conditiile legii.
(2) Dizolvarea este urmată de lichidare.

Art. 44 Lichidarea se face de către o comisie desemnată de Adunarea Generală a Uniunii, conform prevederilor legale.

Art. 45 Destinaţia bunurilor rezultate în urma lichidării se stabileşte de către Adunarea Generală a Uniunii.

CAPITOLUL V - DISPOZIŢII FINALE

Art. 46 UNCJR se poate asocia cu organizaţii interne şi internaţionale pe activităţi similare.

Art. 47 UNCJR are însemne proprii a căror formă şi model de utilizare se stabilesc de Adunarea Generală, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică şi Genealogie şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.

Art. 48 Uniunea se constituie pentru o perioadă de timp nelimitată, începând cu data înregistrării sale în Registrul persoanelor juridice.

Art. 49 Dispozițiile prezentului statut se completează cu prevederile dreptului comun în materie.