Scopul acestui program este construirea de locuinţe sociale – locuinţe cu chirie subventionată, destinate unor categorii de persoane defavorizate prevăzute de lege, cărora nivelul de existentă nu le permite accesul la o locuintă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Obiectivul ce se doreşte a fi atins  este asigurarea unor condiţii de locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate. Promovarea investiţiilor de locuinţe sociale reprezintă sarcina autorităţilor publice locale.

Sursele de finaţare ale acestui program provin de la bugetele locale şi din bugetul de stat. Desfăşurarea procesului investiţional pentru construcţia de locuinţe sociale intră în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, cu finanţare din bugetele proprii. Statul sprijină financiar construcţia de astfel de locuinţe, prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea fondurilor din bugetele locale, prin intermediul bugetului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la solicitarea fundamentată a consiliilor locale. Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale este un program multianual, care se derulează din anul 1997. Pentru fiecare an, fondurile de la bugetul de stat cu această destinaţie se aprobă prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.

Cadrul legislativ

Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin HG nr. 1275/2000 cu modificările şi completările ulerioare.

Pentru mai multe detalii poate fi consultat site-ul MDLPA.

Acest program se adresează primăriilor din întreaga ţară.

Autoritățile implicate în derularea acestui program sunt Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, alături de Consiliile locale.

Surse de finanţare: Bugetul local şi bugetul de stat

Caracteristicile generale ale programului:

  • Repartizarea locuinţelor se realizează de către consiliile locale, în urma propunerilor unor comisii sociale care analizează cererile de locuinţe la nivel local.
  • Au acces la locuinţele sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.
  • Chiria nominală este subvenţionată din surse ale bugetelor locale, nivelul maxim al chiriei pentru locuinţele sociale fiind de 10% din venitul  net lunar pe familie.
  • Locuinţele sociale aparţin domeniului public al unitătilor administrativ-teritoriale  şi nu se vând.
  • Locuinţele sociale se pot realiza prin construcţii noi sau reabilitarea unor construcţii existente.

Caracteristicile principale ale programului:

  • Se desfăşoară conform programelor de investiţii promovate la nivel local, primăriile având calitatea de beneficiari;
  • Locuinţele sociale şi de necesitate se realizează fără depăşirea exigenţelor minimale de dotare şi confort la un grad de finisaj mediu, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.1 la Legea locuinţei nr.114/1996, republicată.