Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin ANL și destinate închirierii, persoane care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă.

Fondurile utilizate pentru realizarea lucrărilor de construcție sunt asigurate de la bugetul de stat, credite interne/externe, sume rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, realizate în anii anteriori, precum şi din alte surse legal constituite.

Locuinţele (apartamente cu una sau două camere în clădiri cu regim de înălţime redus) sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia Agenția Națională penteru Locuințe (ANL) de către autorităţile locale/centrale, cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor. De asemenea, autorităţile locale asigură utilităţile necesare.

Locuinţele pentru tineri sunt construite prin ANL, iar după finalizarea lucrărilor sunt predate autorităților publice locale  în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile de acces la astfel de locuințe.

Pentru mai multe detalii se poate consulta site-ul ANL.

Cadru legislativ:

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agentiei Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările ulterioare.

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul MDRAPFE nr. 3776/25 iulie 2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri.

Beneficiari:

Direcți: autoritățile publice local și indirecți: tineri în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuința în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste, conform prevederilor legale în vigoare.

Surse de finanțare:

Bugetul de stat și credite externe: proiectarea la fazele de proiect tehnic și detalii de execuție, precum și execuția lucrărilor de construcții-montaj se finanțează din surse ale bugetului de stat și/sau credite externe achiziționate și garantate de stat, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Agenția Națională pentru Locuințe;

Bugetul local: proiectarea, la fazele studiilor de pre-fezabilitate și de fezabilitate, care fundamentează necesitatea și oportunitatea, caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investițiilor; asigurarea utilitășilor și dotărilor edilitare se finanțează din surse ale bugetelor locale și din sursele agenților economici care exploatează rețele de utilități.

Caracteristicile de derulare a programului

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și consiliile locale analizează și stabilesc, în funcție de solicitările de locuințe și terenurile de construcție disponibile, necesitatea și oportunitatea construirii de locuințe și elaborează împreună programe anuale.

Construcțiile de locuințe se realizează pe terenuri aflate în patrimoniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, date în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata execuției construcției.

După finalizarea construcțiilor, acestea trec în patrimoniul privat al statului și administrarea consiliilor locale, care repartizează locuințele solicitanților, în regim de închiriere, în ordinea depunerii cererilor și în baza unor criterii stabilite de lege.

Promovarea și finanțarea investițiilor privind construcțiile de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se face în conformitate cu prevederile legale referitoare la investițiile publice, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de ordonator principal de credite și Agenția Națională pentru Locuințe, în calitate de autoritate de implementare.

Locuințele pentru tineri, destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă.

Autoritatea de implementare: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Agenția Națională pentru Locuințe.