Comisia europeană, prin Agenția executivă europeană pentru IMM-uri şi Consiliul european pentru inovare – EISMEA de la Bruxelles, a deschis până la 30 noiembrie 2021 o cerere de propuneri de proiecte a programului “Piața unică”, componenta “COSME”. Euroclusterele ar trebui să prezinte propuneri pentru a iniția, dezvolta și menține un parteneriat strategic pe termen lung la nivelul UE între companii de diferite tipuri și dimensiuni.

BugetDată limită pentru depunerea aplicațieiBeneficiariEligibilitate – țări/regiuni
42.000.000 €; acest buget ar putea fi mărit cu maximum 20%. Se acordă 100% pentru costurile care privesc acordarea de sprijin financiar terților și 90% pentru toate celelalte categorii de costuri.30 noiembrie 2021 (orele 17:00 la Bruxelles)entitāți publice şi private constituite legal în țārile eligibile, care să fie sau să reprezinte o organizație de clustere (a se vedea definiția de mai jos), o rețea de clustere a programului „Piață unică” sau alte tipuri de organizații care susțin tranzițiile verzi și digitale și care contribuie la construirea rezilienței UE: spre exemplu: IMM-uri, start-up-uri, companii, camere de comerț şi industrie, universităṭi, agenṭii de dezvoltare, administrații urbane şi județene, asociaṭii locale, entități ale societății civile, institute de educație şi de formare, hub-uri şi instituții de inovare, centre tehnologice  etc.state membre ale UE, ţări terţe (lista) participante la program.  

Obiective:

Propunerile trebuie să vizeze realizarea tuturor obiectivelor specifice următoare, cu accent pe cel puțin un obiectiv principal:

– să faciliteze rețele pentru reziliență pentru a îmbunătăți reziliența ecosistemelor industriale ale UE prin dezvoltarea de legături ale lanțurilor de valoare pe piața unică a UE;

– să încurajeze inovarea pentru autonomie strategică pentru a construi capacități în cele mai critice aprovizionări și tehnologii ale ecosistemelor lor;

– să adopte procese și tehnologii pentru a consolida transformarea într-o economie mai ecologică și mai digitală; – să încurajeze recalificarea forței de muncă, atrăgând în același timp talente;

 – să fie deschise internaționalizării pentru a spori accesul la lanțurile globale de aprovizionare și valoare

Propunerile trebuie să se concentreze doar pe unul dintre cele 15 domenii considerate prioritare de cerere. Un domeniu deschis: această componentă se adresează propunerilor axate pe fertilizarea încrucișată a diferitelor ecosisteme industriale, fără a se concentra asupra unui ecosistem industrial.

Celelalte 14 componente ecosistemice industriale distincte sunt:

– turism;

– mobilitate-transport-automobile;

– aerospațial și apărare;

– construcții, – agroalimentar;

– industrii cu intensitate energetică;

– textile;

– industrii creative și culturale;

– digital;

– energie regenerabilă;

– electronică;

– comerț cu amănuntul;

– proximitate și economie socială;

– sănătate.

Informații suplimentare:

– Aplicaṭia trebuie depusă prin portalul european „Funding and Tenders”.

– Implementarea proiectelor poate să înceapă după semnarea acordurilor de grant, dupa luna iulie 2022.

– Solicitanții pot participa la mai multe Euroclustere în cadrul acestei cereri de propuneri, dar nu pot participa la mai mult de un Eurocluster (consorțiul solicitant) pe domeniu.

– Propunerile trebuie depuse de un consorțiu (Eurocluster) care îndeplinește următoarele

condiții: – minimum 3 solicitanți (beneficiari, nu şi entități afiliate);

   – minimum 3 organizații cluster (așa cum sunt definite în textul cererii) sau rețele de clustere din cel puțin 3 state membre ale UE diferite,

   – cel puțin jumătate din partenerii din fiecare consorțiu trebuie să fie organizații de clustere sau rețele de clustere înregistrate sau care au depus o înregistrare pe Platforma europeană de colaborare a clusterelor (ECCP).

– Durata proiectelor ar trebui să fie de maximum 36 de luni.

– Bugetul maxim acordat de Comisie pentru un proiect nu poate depăşi 1.400.000 €.

– Aplicațiile pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE; se preferă utilizarea limbii engleze pentru facilitarea evaluării