Agenţia executivă Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles, prin mandatul de gestiune acordat de către Comisia Europeană, a deschis o finanţare care are în vedere capacitatea administrativă pentru iniţiativa „Instrumentul FEDR de Investiții în Inovare Interregională”. Prezenta cerere are la bază programul de lucru al Comisiei 2021 și 2022.

Titlul cererii: „Componenta 2b de consolidare a capacităților în cadrul Instrumentului de investiții în inovare interregională” (I3).

Entităţile interesate de această iniţiativă şi de finanţările ei sunt încurajate să viziteze site-ul web I3 și Platforma de specializare inteligentă.

Context: Europa se confruntă cu multe provocări în tranziția sa către o planetă sănătoasă și o nouă lume digitală. Accelerarea și difuzarea inovației sunt elemente centrale pentru a aborda cele mai presante provocări sociale, economice și de mediu ale Europei, care au un impact deosebit în regiunile mai puțin dezvoltate. În acest context, la 5 iulie 2022, Comisia Europeană a adoptat o nouă Agendă europeană de inovare menită să consolideze poziția Europei în fruntea noului val de inovații de ultimă generaţie.

Actuala politică de coeziune a UE încurajează regiunile și statele membre să construiască coaliții regionale pentru a sprijini crearea de noi lanțuri valorice europene caracterizate prin identificarea zonelor strategice favorabile creării de locuri de muncă și creșterii economice. Strategiile de specializare inteligentă (S3) sunt în centrul acestei abordări.

Regiunile mai puțin dezvoltate sunt definite ca regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75% din PIB-ul mediu pe cap de locuitor al UE-27. Provocările specifice nu sunt predefinite de cerere. Acestea pot varia de la cele demografice, geografice, ecologice, digitale până la anumite blocaje care provoacă o capcană de dezvoltare. Regiunile care consideră că se confruntă cu astfel de provocări specifice și posibil unice sunt încurajate să le sublinieze în aplicația lor I3.

Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre ale UE şi ţările terţe participante la iniţiativă (spre exemplu, administraţii publice locale/judeţene sau regionale, organizaţii non-profit, centre de cercetare, camere de comerţ, IMM-uri, start-up-uri, agenţii de inovare, clustere, universităţi, centre tehnologice etc.), GECT-uri şi organizaţii internaţionale.

Propunerile trebuie depuse de către un consorțiu de solicitanți (beneficiari, entități neafiliate), care respectă următoarele condiții: coordonatorul trebuie să fie stabilit într-un stat membru al UE dintr-o „regiune mai puțin dezvoltată” și să fie un organism public, o organizație privată non-profit sau o organizație internațională, să cuprindă minimum două entități juridice independente care reprezintă două ecosisteme regionale diferite din două state membre UE diferite, consorțiul trebuie să cuprindă cel puțin o „regiune mai dezvoltată” a unui stat membru al UE şi să includă actori de inovare, cum ar fi administrațiile publice, mediul academic și de cercetare, industria, dar şi utilizatorii finali.

Consorțiile sunt încurajate să creeze oportunități de finanțare suplimentară în cadrul „Fondului european de dezvoltare regională” (FEDR) și să exploreze sinergiile cu FEDR și cu alte programe și instrumente de finanțare ale Uniunii (în special cu programele Interreg). De asemenea, se așteaptă ca proiectele să faciliteze colaborarea cu „Rețeaua Enterprise Europe” – EEN (grupurile sectoriale EEN), părțile interesate ale Ecosistemului european de inovare, parteneriatele „Orizont Europa”, Comunitatea de practică S3 (S3CoP) și alte rețele sau parteneriate relevante.

Bugetul alocat: 7.155.858 EUR; se acordă între 500.000 şi 1.500.000 EUR/proiect. Cofinanţarea poate să ajungă până la 100%.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 16 martie 2023.

Durata proiectului trebuie să fie cuprinsă între 18 şi 24 de luni.

EISMEA pune la dispoziţia celor interesaţi să depună o aplicaţie adresa de contact: [email protected].